Algemene voorwaarden

 

Betaling 

 • Betalingen aan Snoesjes dienen te geschieden middels iDeal, Vooruitbetaling of factuur. In alle gevallen geldt dat de betaling voorafgaand aan de geboorte op onze rekening bijgeschreven dient te zijn.
 • Als opdrachtgever de opdracht wil annuleren zal Snoesjes de betaling terugstorten op de rekening van opdrachtgever. Afhankelijk van de werkzaamheden die inmiddels door Snoesjes zijn verricht zullen de reeds door Snoesjes gemaakte kosten in mindering gebracht worden op het terug te storten bedrag.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Snoesjes en de verplichtingen van opdrachtgever tegenover Snoesjes onmiddellijk opeisbaar. 
 

Levering

 • Voor geboortekaartjes geldt dat Snoesjes zal proberen de kaartjes nog op de dag van geboorte te versturen. Als dit niet haalbaar is zullen de kaartjes uiterlijk de volgende werkdag worden verstuurd, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Snoesjes is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering door de vervoerder.
 • Snoesjes levert uitsluitend per post, tenzij anders overeengekomen. Indien Snoesjes voor de levering afhankelijk is van gegevens van opdrachtgever, vangt de levertijd aan op het moment dat opdrachtgever alle benodigde informatie heeft verstrekt. 
 

Gebruik en licentie

 • Het is opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen te gebruiken, indien:
 • er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst is afgesproken.
 • de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het geboortekaartje of de trouwkaart te gebruiken voor eigen publiciteit. 
 

Auteursrecht & Intellectueel eigendom 

 • Snoesjes is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen te vermelden.
 • Snoesjes behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in haar portfolio. 
 

Drukwerk 

 • Snoesjes drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de gegevens op het drukwerk ligt altijd volledig bij opdrachtgever. Geringe kleurafwijkingen (met de drukproef) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. 
 

Aansprakelijkheid

Snoesjes is niet aansprakelijk voor:
 • Door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
 • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door opdrachtgever. Alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.